Föreningens stadgar

15 juli 2016

Detta är en HTML-version av föreningens gällande stadgar. Läs den officiella nu gällande pdf-versionen här.

Stadgarna antagna av föreningens medlemsmöte 2017-05-10.

1    Om föreningen

Föreningens namn och hemort

1.1 §    Föreningen går under namnet FREUD, och har Uppsala som hemort.

1.2 §    Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell studentförening.

1.3 §    Föreningens organisationsnummer är 802450-2372.

Föreningens syfte

1.4 §    FREUD har sin verksamhet vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och har som främsta syften att

1. verka för god gemenskap mellan psykologprogrammets studenter genom olika typer av studiesociala aktiviteter,
2. bevaka psykologstudenternas intressen för att verka för en rättssäker, högkvalitativ och allsidig psykologutbildning samt en god fysisk, social och psykologisk arbetsmiljö,
3. välkomna nya studenter vid institutionen, och
4. föra vidare studenttraditioner och utveckla desamma vid psykologprogrammet.

1.5 §    Föreningen ska vara organiserad på ett sådant sätt att den underlättar god kontinuitet i verksamheten och underlättar för personer utan tidigare erfarenheter från föreningsverksamhet att kunna engagera sig i föreningen och i dess beslutsprocesser.

1.6 §    Föreningens arbete ska karaktäriseras av ett öppet klimat där medlemmarna lär av varandra i ständiga förbättringar, och med en vilja att ta gemensamt och individuellt ansvar för att nå föreningens mål och syften genom demokratiska principer.

Verksamhetsår och räkenskapsår

1.7 §    Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderåret (1 januari–31 december).

Firmatecknare

1.8 §    Ordförande och kassör är föreningens firmatecknare. De kan verka var och en för sig.

2    Medlemskap och rättigheter

Ordinarie medlemskap och stödmedlemskap

2.1 §    Föreningen har två typer av medlemskategorier: ordinarie medlem och stödmedlem.

2.2 §    Varje person som är registrerad på psykologprogrammet vid Uppsala universitet har rätt att bli ordinarie medlem i föreningen efter korrekt ansökan och efter att ha erlagt eventuell medlemsavgift.

2.3 §    Person som vill stödja föreningens verksamhet, men som inte uppfyller kraven för att bli ordinarie medlem, har möjlighet att bli stödmedlem i föreningen efter korrekt ansökan och efter att ha erlagt eventuell medlemsavgift.

2.4 §    Alla medlemmar (oavsett medlemskategori) har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt vid alla föreningens beslutande medlemsmöten och tillgång till föreningens medlemsförmåner.

2.5 §    Rösträtten kan inte överlåtas.

Medlemsavgift

2.6 §    Medlemsavgiften är en engångsavgift som fastställs vid föreningens vintermöte. Föreningens kassör lämnar förslag på medlemsavgiftens omfattning.

2.7 §    Medlemsavgiften kan beslutas vara olika för föreningens olika medlemskategorier och eventuellt rabatterat för vissa grupper.

2.8 §    Medlemsavgiften kan bestämmas till 0 kronor.

Utträde som medlem och automatiskt upphörande av medlemskap

2.9 §    Medlem har rätt att närsomhelst begära och få beviljat utträde ur föreningen. Detta ska ske skriftligen till föreningens styrelse som bekräftar utträdet vid styrelsemöte.

2.10 §   Den medlem som lämnar föreningen frånträder sina uppdrag som givits av medlemmarna.

2.11 §   Medlemskapet upphör automatiskt om medlemmen inte längre uppfyller kraven för aktuellt medlemskap.

Uteslutning av medlem

2.12 §   Medlem som motarbetar föreningens syften, aktivt bryter mot dess stadgar eller på annat sätt uppenbart skadar föreningen och dess verksamhet kan förklaras utesluten av föreningens styrelse. För uteslutning krävs ¾ av de avgivna rösterna.

2.13 §   Medlem, som föreslås till uteslutning, har rätt att bemöta de anklagelser som riktas mot denne innan styrelsen fattar sitt beslut.

2.14 §   Utesluten medlem kan ansöka om återinträde i föreningen tidigast 1 år efter datumet för uteslutningens fastställande hos föreningens styrelse. Minst ¾ av de avlagda rösterna krävs.

3    Beslutande medlemsmöten

3.1 §    Beslutande medlemsmöten utgör föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie beslutande medlemsmöten består av vintermöte och vårmöte. Extrainsatta beslutande medlemsmöten kan hållas på begäran och regleras i 3.17 § och 3.18 §.

3.2 §    Medlemmars närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt vid beslutande medlemsmöten framgår av 2.4 §.

Medlems rättigheter påverkas inte av medlemmens eventuella förtroendeuppdrag eller uppdrag som funktionär under det beslutande medlemsmötet.

3.3 §    Föreningens beslutande medlemsmöten är offentliga.

3.4 §    Tidpunkten för det beslutande medlemsmötet ska i görligaste mån väljas med hänsyn till examinationer och andra omständigheter, för att möjliggöra för så många medlemmar som möjligt att närvara.

3.5 §    Den demokratiska ordningen för beslutande medlemsmöten regleras i Bilaga A.

Vårmöte

Tidpunkt för vintermöte

3.6 §    Föreningens vårmöte ska hållas första veckan i maj eller så nära denna tidpunkt som möjligt (dock avvikande som mest en vecka).

Frågor att behandla vid vårmöte

3.7 §    Vid föreningens vårmöte ska följande behandlas, förutom övriga ärenden:

1. Fastställande av röstlängd
2. Godkännande av kallelsen och dagordning
3. Val av mötesfunktionärer:

a) mötesordförande
b) vice mötesordförande
c) mötets protokollförare
d) två justeringspersoner
e) två rösträknare

4. Redovisning av styrelsens och revisorns berättelse
5. Beslut kring styrelsens ansvarsfrihet
6. Val till styrelse:

a) kassör
b) ledamot med ansvar för studiesocial verksamhet
c) övriga ledamöter (upp till tre personer)

7. Val av en till två revisorer
8. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande termin

Beslut vid frågan om styrelsens ansvarsfrihet

3.8 §    Ansvarsfrihet innebär att föreningens medlemmar accepterar styrelsens agerande under den avsedda revisionsperioden och att medlemmarna åter tar ansvaret för föreningen.

Beviljad ansvarsfrihet kan påverka rätten att ställa styrelsen till ansvar senare.

3.9 §    Frågan om ansvarsfrihet ska föregås av revisorns berättelse.

3.10 §    Omröstning att inte bevilja ansvarsfrihet ska ske antingen för styrelsen som helhet eller för var och en av styrelsen ledamöter. Även avgången styrelse kan omfattas.

3.11 §    För att inte beviljas ansvarsfrihet krävs att minst ⅓ av de avlagda rösterna avstyrker ansvarsfrihet.

3.12 §    Beslutsförfarandet följer samma princip som vid andra sakfrågor.

3.13 §  Nuvarande eller tidigare styrelsemedlemmar får inte delta i beslut om ansvarsfrihet som rör den styrelse som medlemmen är eller har varit en del av.

3.14 §  Den del av styrelsen som inte beviljas ansvarsfrihet ska inte anses ha medlemmarnas fortsatta förtroende och nya styrelseposter ska väljas. Styrelseledamot har då rätt att kandidera på nytt.

Har brott begåtts kan saken polisanmälas.

Vintermöte

Tidpunkt för vintermöte

3.15 §  Föreningens vintermöte ska hållas första veckan i december eller så nära denna tidpunkt som möjligt (dock avvikande som mest en vecka).

Frågor att behandla vid vintermöte

3.16 §  Vid föreningens vintermöte ska följande behandlas, förutom övriga ärenden:

1. Fastställande av röstlängd
2. Godkännande av kallelsen och dagordning
3. Val av mötesfunktionärer:

a) mötesordförande
b) vice mötesordförande
c) mötets protokollförare
d) två justeringspersoner
e) två rösträknare

4. Val till styrelse:

a) ordförande
b) vice ordförande tillika sekreterare
c) ledamot med ansvar för utbildningsrelaterade frågor

5. Val till valberedning (mellan två och fem personer)
6. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande termin
7. Fastställande av medlemsavgift

Extrainsatt beslutande medlemsmöte

Förutsättningar för extrainsatt beslutande medlemsmöte

3.17 §  Extrainsatt beslutande medlemsmöte ska hållas om detta begärs av ⅔ av styrelsen eller ⅓ av medlemmarna. Begäran ska inkomma till styrelsen.

3.18 §  Extrainsatta beslutande medlemsmöten ska hållas inom 6 veckor från det att styrelsen konstaterat stadgeenlig begäran. Veckor som ligger utanför höst- eller vårtermin omfattas inte.

Frågor att behandla vid extrainsatt beslutande medlemsmöte

3.19 §  Vid extrainsatt beslutande medlemsmöte ska följande behandlas, förutom det ärende som föranlett mötet:

1. Fastställande av röstlängd
2. Godkännande av kallelsen och dagordning
3. Val av mötesfunktionärer:

a) mötesordförande
b) vice mötesordförande
c) mötets protokollförare
d) två justeringspersoner
e) två rösträknare

Kallelse till beslutande medlemsmöten

3.20 §  Medlemmarna ska bjudas in till beslutande medlemsmöte med minst 21 dagars varsel. I inbjudan ska motionsperioden framgå liksom förslag från styrelsen (propositioner).

3.21 §  Eventuella förslag från medlemmarna (motioner) ska vara styrelsen till handa senast 14 dagar innan mötet.

3.22 §  Kallelsen med alla möteshandlingar som det ska fattas beslut kring ska delges medlemmarna senast 7 dagar innan mötet. Möteshandlingarna inkluderar dagordning, propositioner, motioner, styrelsens motionssvar, valberedningens kandidatlistor, revisorns och styrelsens berättelse och övriga dokument som det ska fattas beslut kring.

3.23 §  Om mötet avser behandla förslag om stadgeändringar, upplösning av föreningen, fyllnadsval eller annat ärende som är av särskilt stor vikt för föreningen, ska detta tydligt framgå av kallelsen.

Protokoll vid beslutande medlemsmöten

3.24 §  Skriftligt protokoll ska föras vid föreningens beslutande medlemsmöten för att dokumentera en sammanfattning av de diskussioner som förts och vilka beslut som fattats.

3.25 §  Protokollet ska innehålla

1. Plats och datum för mötet
2. Sammanfattning av de diskussioner som förts
3. Redovisning av rösternas fördelning vid omröstning
4. Vilka beslut som fattats

3.26 §  Varje sida i protokollet ska bära mötesordförandens, protokollförarens och justeringspersonernas signaturer för att intyga dess giltighet.

Protokollet och dess beslut är inte giltigt förrän protokollet justerats.

3.27 §  Enskild punkt i protokollet kan justeras omedelbart efter uppläsning och godkännande av mötet. Formulering får inte ändras i slutgiltigt protokoll.

3.28 §  Protokoll ska vara justerat och tillgängligt senast 14 dagar efter mötet.

4    Uppdrag och valbarhet

Mötesfunktionärer vid beslutande medlemsmöte

Mötesordförande

4.1 §    Mötesordförande leder medlemsmötet, ska agera opartiskt och vara förtrogen med föreningens stadgar och allmänt vedertagen demokratisk mötespraxis.

4.2 §    Såväl medlem som icke-medlem kan väljas till mötesordförande.

4.3 §    Sittande styrelsemedlem, eller tidigare styrelsemedel som kommer att bli föremål för beslut om ansvarsfrihet under mötet, bör inte utses till mötesordförande.

Vice mötesordförande

4.4 §    Vice mötesordförande är mötesordförande behjälplig under medlemsmötet, ska agera opartiskt och vara förtrogen med föreningens stadgar och allmänt vedertagen demokratisk mötespraxis.

4.5 §    Såväl medlem som icke-medlem kan väljas till vice mötesordförande.

4.6 §    Sittande styrelsemedlem, eller tidigare styrelsemedel som kommer att bli föremål för beslut om ansvarsfrihet under mötet, bör inte utses till vice mötesordförande.

Mötets protokollförare

4.7 §    Mötets protokollförare för protokoll över mötet.

4.8 §    Såväl medlem som icke-medlem kan väljas till mötets protokollförare.

4.9 §    Sittande styrelsemedlem bör inte utses till mötets protokollförare.

Justeringsperson vid beslutande medlemsmöte

4.10 §  Justeringsperson har till uppgift att intyga mötesprotokollets riktighet och bistå vid lottning.

4.11 §  Det beslutande medlemsmötet utser två justeringspersoner som ska vara medlemmar i föreningen. Justeringspersonerna ska vara närvarande under hela mötet och bör inte inneha eller kandidera till någon övrig post i föreningen.

Rösträknare

4.12 §  Rösträknare har till uppgift att bistå vid lottdragning och som rösträknare vid öppen och sluten votering.

4.13 §  Det beslutande medlemsmötet utser två rösträknare som ska vara medlemmar i föreningen. Ingen av rösträknarna bör inneha eller kandidera till någon övrig post i föreningen.

Förtroendeuppdrag

Styrelseledamöter

4.14 §  Styrelsens uppgifter och valbarhet regleras i 5 Styrelsen och dess arbete.

Revisorer

4.15 §  Föreningen ska välja en till två revisorer som har till uppgift att oberoende granska föreningens räkenskaper och hur styrelsen i övrigt skött sin uppgift under den granskade perioden (normalt föregående räkenskaps- och verksamhetsår).

4.16 §  Den kan väljas till revisor som inte har annat förtroendeuppdrag i föreningen och som inte har nära band till styrelsen.

Revisorns uppdrag sträcker sig 1 år, från ett vårmöte till efterföljande vårmöte.

4.17 §  Revisorn ska i sin berättelse presentera sina slutsatser och rekommendera huruvida det beslutande medlemsmötet bör acceptera det arbete som styrelsen bedrivit genom att ge hela styrelsen eller delar av den ansvarsfrihet eller ej.

4.18 §  Sittande eller avgången styrelsemedlem får inte delta i val av revisor som ska granska verksamheten hos den styrelse som medlemmen är eller har varit en del av.

4.19 §  Revisorn har rätt att när som helst få tillgång till allt det material från styrelsen som revisorn begär. Revisorn får inte föra vidare eventuell känslig information.

4.20 §  Revisorn ska ha tillgång till föreningens räkenskaper senast 30 dagar innan det beslutande medlemsmöte där frågan om ansvarsfrihet ska behandlas.

4.21 §  Revisorns berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar innan det beslutande medlemsmötet. Berättelsen ska inkluderas i kallelsen.

Valberedning

4.22 §  Alla medlemmar som inte ämnar avsluta sina eventuella studier inom mandatperioden kan väljas till ledamot i valberedningen.

4.23 §  Valberedningen ska bestå av två till fem ledamöter och utser inom sig en ordförande som leder valberedningens arbete.

4.24 §  Valberedning har till uppdrag att till det beslutande medlemsmötet föreslå antalet poster att tillsätta, i de fall inte ett entydigt antal anges i stadgarna.

4.25 §  Valberedningen ska föreslå (nominera) lämplig eller lämpliga

• mötesordförande, vice mötesordförande och protokollförare
• justeringspersoner
• rösträknare
• ledamöter till föreningens styrelse
• revisor
• ledamöter till ny valberedning

4.26 §  Senast 10 dagar innan det beslutande medlemsmötet ska styrelsen ha tillgång till valberedningens nomineringar och övriga kandidater.

4.27 §  Valberedningens mandatperiod är 1 år, från ett vintermöte till nästkommande vintermöte.

Valberedningsledamots avsägning av uppdrag

4.28 §  Om ledamot av valberedningen avsäger sig sitt uppdrag, ska detta ske skriftligen till valberedningen och till styrelsen.

4.29 §  Fyllnadsval ska hållas vid ett beslutande medlemsmöte om antalet återstående medlemmar i valberedningen understiger två personer. Styrelsen fungerar som tillfällig valberedning inför sådant fyllnadsval.

5    Styrelsen och dess arbete

Styrelsens sammansättning

5.1 §    Styrelsen utgörs av

• ordförande
• vice ordförande tillika sekreterare
• kassör
• ledamot med ansvar för utbildningsrelaterade frågor
• ledamot med ansvar för studiesocial verksamhet
• ingen eller högst tre ytterligare ledamöter, beroende på det behov som valberedningen ser

Styrelsens uppdrag och befogenheter

5.2 §    Styrelsen ska inom ramen för föreningens stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen är kollektivt ansvarig för att så sker.

5.3 §    Styrelsen har rätt att fastställa regler och riktlinjer som kompletterar (men inte strider mot) innehållet i dessa stadgar.

5.4 §    Styrelsen har rätt att tillsätta arbetsgrupper och utse representanter.

Delegering av beslutsrätt

5.5 §    Styrelsen kan överlåta (delegera) beslutsrätt inom ett avgränsat området till andra, t.ex. arbetsgrupp eller enskild ledamot.

5.6 §    De befogenheter som följer med delegeringen ska fastställas skriftligen av styrelsen, liksom under vilken tid delegeringen gäller.

5.7 §    Styrelsen kan återkalla delegering med omedelbar verkan.

5.8 §    Styrelsen har ansvar för att följa upp att det som delegerats utförts väl.

Valbarhet för styrelseledamot

5.9 §    Alla medlemmar som inte ämnar avsluta sina eventuella studier inom mandatperioden kan väljas till ledamot i föreningens styrelse.

För ordförande och kassör gäller dessutom att dessa måste vara myndiga för att kunna väljas då de även utgör föreningens firmatecknare.

Mandatperioder

5.10 §  Styrelsens medlemmar ska väljas och tillsätts vid olika tidpunkter enligt följande för att underlätta kontinuitet i styrelsen.

Ordförande, vice ordförande och ledamot med ansvar för utbildningsrelaterade frågor väljs på föreningens vintermöte. Mandatperioden för dessa ledamöter är 1 år, fr.o.m. första dagen på vårterminen t.o.m. sista dagen på höstterminen.

Kassör, ledamot med ansvar för studiesocial verksamhet och övriga styrelseledamöter väljs på föreningens vårmöte. Mandatperioden för dessa ledamöter är 1 år, fr.o.m. första dagen på höstterminen t.o.m. dagen före efterföljande hösttermins start.

5.11 §  Mandatperioderna följer Uppsala universitets terminsindelning.

Styrelsemedlems avsägning av uppdrag

5.12 §  Styrelsemedlem som vill avsäga sig sitt uppdrag ska göra detta skriftligen till styrelsen som i sin tur underrättar valberedning. Fyllnadsval ska då hållas vid ett beslutande medlemsmöte.

Styrelsemöte

5.13 §  Styrelsemöte bör hållas minst en gång i månaden under vår- och hösttermin. Styrelsen ska kunna fatta beslut även under sommaren om så krävs.

5.14 §  Endast styrelsens medlemmar har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt vid styrelsen sammanträden.

5.15 §  Styrelsen kan bjuda in utomstående (s.k. adjungerande ledamot) som tillåts ha närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt i en specifik fråga, dock ej rösträtt.

5.16 §  Styrelsen har rätt att besluta att ge föreningens medlemmar närvarorätt vid styrelsens möten.

Formerna för styrelsens beslutsfattande

5.17 §  Styrelsen kan fatta beslut (är beslutsmässig) när mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande, varav minst en ska vara föreningens ordförande eller vice ordförande.

5.18 §  Styrelsebeslut tas genom acklamation eller om så begärs genom öppen omröstning med handuppräckning.

5.19 §  Vid lika antalet röster har styrelsens ordförande (eller vice ordförande om ordförande inte är närvarande) avgörande röst och får då inte avstå från att rösta.

5.20 §  Ledamot har rätt att låta anteckna avvikande mening mot ett styrelsebeslut som en reservation i protokollet genom att ange den beslutsutgång och/eller beslutsmotivering som ledamoten anser skulle nåtts.

Den som inte låter anteckna avvikande mening ska anses ha ställt sig bakom styrelsebeslutet.

Per capsulam-beslut

5.21 §  Styrelsen kan i brådskande ärenden fatta beslut utan att träffas vid ett normalt styrelsemöte, ett s.k. per capsulam-beslut.

5.22 §  Samma principer för beslutsfattande gäller vid per capsulam-beslut som vid andra styrelsebeslut.

Styrelseprotokoll

5.23 §  Skriftligt protokoll ska föras vid styrelsemöten för att dokumentera en sammanfattning av de diskussioner som förts och vilka beslut som fattats.

5.24 §  Protokollet och dess beslut är inte giltiga förrän protokollet justerats.

5.25 §  Medlemmarna ska ha möjlighet att få ta del av justerat protokoll senast 14 dagar efter mötet.

5.26 §  Styrelsen har rätt att besluta att hemlighålla delar av protokoll som innehåller känslig information. Revisor har dock rätt att ta del av fullständiga protokoll, men får inte föra känslig information vidare.

6    Stadgeändring

6.1 §    Förändringar i föreningens stadgar antas efter stöd av minst ⅔ av antalet avgivna röster, och efter att samma beslut fattats vid två på varandra följande beslutande medlemsmöten där minst 1 månad förflutit emellan.

Förändringar i bilagor till stadgarna kan ändras på samma sätt som för stadgarna i övrigt eller antas direkt efter stöd av minst ¾ av antalet avgivna röster.

6.2 §    Alla medlemmar har rätt att lämna förslag (motion) om stadgeändringar.

6.3 §    Om förslag på stadgeändring väckts, ska detta tydligt framgå av kallelsen.

7    Föreningens upplösning

7.1 §    Föreningen kan upplösas med minst ¾ av antalet avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie beslutande medlemsmöten (vintermöte eller vårmöte), och när det inte finns minst fem medlemmar som är villiga att själva bedriva föreningens arbete vidare genom att utgöra dess styrelse vid ett fyllnadsval.

7.2 §    Om mötet vid första omröstningen beslutar att upplösa föreningen anses föreningen vilande. Styrelsen är då endast förpliktad att ansvara för det nödvändigaste arbetet för förening, såsom att fullfölja föreningens räkenskaper och kalla till ordinarie beslutande medlemsmöte för att fånga upp ytterligare engagemang.

7.3 §    Efter att upplösning slutligen fastställts, är styrelsen ansvarig att ordna med nödvändiga avslutande administrativa åtaganden innan den avgår.

7.4 §    Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar i första hand annan organisation med koppling till psykologistudenter (företrädelsevis vid Uppsala universitet), i andra hand till ideell organisation som arbetar för att motverka psykisk ohälsa.

Styrelsen avgör vilken organisation tillgångarna ska tillfalla.

7.5 §    Föreningens handlingar eller arkiv ska vid upplösning förvaras hos en arkivinstitution, om så är möjligt.

7.6 §    Om förslag om föreningens upplösning väckts, ska detta tydligt framgå av kallelsen.

8    Övergångsbestämmelser

Vid föreningens vintermöte 2016 tillsätts samtliga styrelseposter. Mandatperioden för ordförande, vice ordförande tillika sekreterare och ledamot med ansvar för utbildningsrelaterade frågor är den som framgår av stadgarna.

Mandatperioden för de ledamöter som enligt stadgarna annars ska tillsättas vid föreningens vårmöte (d.v.s. kassör, ledamot med ansvar för studiesocial verksamhet samt upp till tre övriga ledamöter) är från första dagen på vårterminen 2017 till dagen före höstterminens start 2017.

Vid föreningens vårmöte 2017 tillsätts ny kassör, ledamot med ansvar för studiesocial verksamhet samt upp till tre övriga ledamöter. Dessa styrelsemedlemmar följer då de mandatperioder som framgår av stadgarna.

Mandatperioden för den avgående styrelsen (tillsatt i enlighet med äldre stadgar) är fram till sista dagen på höstterminen 2016.


Bilaga A

Fastställd av föreningens medlemsmöte 2016-11-07.
Tidigare revisioner: 2016-11-07

A    Den demokratiska ordningen vid beslutande medlemsmöten

Tillfällig mötesordförande inleder mötet

A.1 §    Föreningens sittande ordförande (eller dennes ersättare) agerar tillfällig mötesordförande fram till dess att alla mötesfunktionärer är valda.

Förhållningsregler vid diskussion

A.2 §    Den mötesdeltagare som önskar yttra sig ska anmäla sig genom handuppräckning till mötesordförande som förtecknar en talarlista i tur och ordning och fördelar ordet.

A.3 §    Den som har ordet ska begränsa sitt anförande till det ämne som behandlas.

A.4 §    Mötesordförande har rätt att ta ordet från den som har ordet om den, trots påpekande, i ord eller handling uppträder på ett sätt som strider mot god ordning, eller på annat sätt bryter mot de fastställda bestämmelserna eller avviker från ämnet.

Sakfrågor

Föredragning och diskussionsstruktur i sakfrågor

A.5 §    Varje beslutsärende inleds med en redogörelse (föredragning) som kort beskriver det ärende eller frågeställning som mötet ska ta ställning till, vilka överväganden som gjorts och vilket beslut som mötet rekommenderas fatta i frågan (yrkande).

A.6 §    Är beslutsärendet ett förslag från någon föreningsmedlem (en motion) håller någon som är insatt och stödjer förslaget i föredragningen.

A.7 §    Är beslutsärendet ett förslag från styrelsen (en proposition) håller någon av styrelsens ledamöter i föredragningen.

A.8 §    Innan mötesordförande förklarar ordet fritt, ska styrelsen ges möjlighet att redogör för sitt ställningstagande (sitt motionssvar) om ärendet gäller ett förslag från medlem.

A.9 §    Efter att mötesordförande givit mötesdeltagare ordet, kan mötesdeltagare delge sin inställning till hur mötet ska besluta i redan framkommit förslag genom att föreslå (yrka på)

• avslag (det nämnda förslaget ska inte godtas), eller
• bifall (det nämnda förslaget ska godtas).

A.10 §  Mötesdeltagare kan föreslå ett nytt förslag inom det område som ärendet eller frågeställningen avser.

A.11 §  Mötesdeltagare har rätt att ta tillbaka sitt förslag. Annan mötesdeltagare har då rätt att ta förslaget som sitt eget.

Beslutsprocess i sakfrågor

A.12 §  Innan mötet går till beslut ska ordförande förvissa sig om att diskussionen är uttömd och ingen ytterligare önskar yttra sig i saken.

A.13 §  Särskilda regler gällande beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet anges i 3.13 §.

A.14 §  Mötesordförande ska ställa de förslag som framkommit under mötet mot varandra i en särskild beslutsordning i en eller flera omgångar (propositionsordning) så att de röstberättigade kan rösta ja för det förslag de stödjer.

Det förslag som fått flest ja-röster går vidare till nästa beslutsomgång.

Det förslag som fått flest ja-röster i sista beslutsomgången utgör mötets beslut.

A.15 §  Beslut bekräftas av mötesordförande genom klubbslag.

A.16 §  Beslut fattas först och främst genom acklamation (de röstberättigade ropar ja för det förslag de stödjer och är i annat fall tysta). Det förslag som mötesordförande bedömer ha fått flest ja-rop blir mötets beslut, om inte votering begärs.

A.17 §  Om votering (omröstning med rösträkning) begärs ska mötesordförande först undersöka och nyttja möjligheten att nå beslut genom en försöksvotering med handuppräckning utan rösträkning. Samtliga röstberättigade mötesdeltagare ska godkänna förfarandet, i annat fall sker öppen eller sluten votering. Det förslag som mötesordförande bedöms ha fått flest ja-röster blir mötets beslut, om inte votering begärs efter detta.

A.18 §  Om votering (omröstning med rösträkning) begärs, och provomröstning inte stöds av samtliga röstberättigade mötesdeltagare, ska detta ske genom antingen öppen votering med handuppräckning eller sluten votering med röstsedlar.

A.19 §  Vid öppen votering genomför rösträknarna sammanställning av antalet avlagda röster. När rösträknarna båda konstaterat samma antalet röster, presenteras resultatet för mötesordförande som tillkännager röstningsresultatet.

A.20 §  Begärs sluten votering av någon mötesdeltagare ska detta ske och då med röstsedlar. Procedur för sluten omröstning med röstsedlar regleras i A.42 §–A.54 §.

A.21 §  Vid lika antalet röster avgörs beslutet genom lottning. Proceduren för lottning regleras i A.55 §–A.57 §.

Val av mötesfunktionärer

A.22 §  Valet av mötesfunktionärer följer samma regler som vid personval.

Krävs omröstning med rösträkning ansvarar den tillfälliga mötesordförande och två av den ombedda mötesdeltagare för rösträkningen. De ombedda mötesdeltagarna ska inte kandidera som mötesfunktionärer.

Personval

Föredragning och diskussion vid personval

A.23 §  Personvalsärende inleds med en redogörelse (föredragning) som kort beskriver de poster som mötet ska tillsätta, hur många poster som avses och vilka villkor som gäller för valbarhet samt vilket behov valberedningen identifierat för föreningen.

Endast person som accepterar nominering och i övrigt uppfyller villkoren för valbarhet är valbar. Villkoren för valbarhet för olika uppdrag regleras i 4 Uppdrag och valbarhet.

A.24 §  Valberedningen ska kort redogöra för alla föranmälda kandidater och deras relevanta meriter och egenskaper. Därefter står det fritt för mötesdeltagarna att själva kandidera och nominera andra och ange relevanta meriter och egenskaper.

A.25 §  Mötesordförande ska förvissa sig om att inga ytterligare kandidaturer eller nomineringar önskas framföras innan mötet fastställer slutgiltig lista över alla valbara kandidater.

A.26 §  Efter att kandidatlista fastställts förklarar mötets ordförande ordet fritt för mötesdeltagarna att uttrycka sin sakliga mening om de fastslagna kandidaterna. Även kandidater har rätt att yttra sig.

När denna diskussion är uttömda presenterar valberedningen sin nominering tillsammans med sin eventuella motivering. Diskussionen kan därefter återupptas.

Beslutsprocess vid personval

A.27 §  Innan mötet går till beslut ska ordförande förvissa sig om att diskussionen är uttömd och ingen ytterligare önskar yttra sig i saken.

A.28 §  Särskilda restriktioner för sittande eller tidigare styrelsemedlemmars rätt att rösta i samband med val av revisor framgår av 3.13 § i stadgarna.

A.29 §  Om det finns färre eller lika många kandidater som det finns poster att tillsätta, fattas beslut genom acklamation.

A.30 §  Om antalet kandidater överstiger antalet poster som ska tillsättas, sker valet genom sluten votering med röstsedlar.

A.31 §  Den eller de kandidater som fått flest röster blir mötets beslut. Vid lika antalet röster avgörs beslutet genom lottning.

A.32 §  Mötesordförande bekräftar beslut i personval genom klubbslag.

Ordningsfrågor

Generellt om ordningsfrågor

A.33 §  Förslag av sådana typ som gäller formerna för mötet eller diskussionen, faktatillägg av rent förtydligande eller informerande slag (sakupplysning) eller faktafrågor (begäran om sakupplysning), s.k. ordningsfrågor, går före i talarlistan.

A.34 §  Alla mötesdeltagare med yttranderätt och förslagsrätt och alla mötesfunktionärer har rätt att väcka ordningsfrågor.

A.35 §  Mötet ska ta ställning till förslag som väcks i samband med ordningsfrågor på motsvarande sätt som i sakfrågor, se A.12 §–A.21 §.

Begränsning av pågående diskussion

A.36 §  Ordningsfråga kan väckas om att begränsa pågående diskussion genom att sätta gräns för talartiden till ett visst antal minuter eller genom att sätta s.k. streck i debatten. Dessa begränsningar kan kombineras.

Streck i debatten

A.37 §  Om mötet beslutat om streck i debatten ska mötesordförande förvissa sig om att eventuellt nya förslag i det diskuterade ärendet genast framförs till denne.

A.38 §  Mötesordförande ska redogöra för alla de förslag som framkommit och som är föremål för diskussionen innan mötet fastställer förslagen.

Inga ytterligare förslag får tillföras efter detta.

A.39 §  Innan streck dras, ska mötesordföranden förvissa sig om att de mötesdeltagare som vill yttra sig i saken ställs upp på talarlistan, om de inte redan är upptagna på densamma. Upptagna på fastställd talarlista får yttra sig endast en gång.

A.40 §  Mötesordförande ska redogöra för talarlistan innan mötet fastställer densamma.

A.41 §  Ingen ytterligare får ordet i ärendet efter att den fastställda talarlistan är tom.

Sluten omröstning med röstsedlar

Röstsedlarnas utformning

A.42 §  Sluten omröstning ska ske med röstsedlar som är lika till färg, storlek och material.

Allmänt förfarande vid sluten omröstning

A.43 §  Vid beslut i sakfråga ska den röstande på röstsedeln skriva det förslag (beslutsalternativ) den stödjer.

A.44 §  Vid personalval ska den röstande på sin röstsedel skriva namnet på den eller de personer som den vill lägga sin röst på.

A.45 §  Röstsedeln ska av den röstande vikas så att

• dess innehåll inte direkt kan avslöjas när sedeln läggs i valurnan, och
• den inte lätt kan ge ifrån sig ytterligare medlagd röstsedel.

A.46 §  Mötets justeringspersoner ska kontrollera att valurnan i vilken röstsedlarna ska läggas är tom.

A.47 §  När detta konstaterats ska var och en av de röstande, en åt gången, lämna sin förslutna röstsedel till vice mötesordförande. Denne lägger röstsedeln i valurnan och säkerställer att inte flera fristående röstsedlar läggs ner samtidigt.

A.48 §  Rösträkning sker av rösträknarna tillsammans med vice mötesordförande. Ogiltiga röster ingår inte i sammanräkning.

A.49 §  Det förslag eller den eller de kandidater som fått flest röster blir mötets beslut.

A.50 §  Resultatet redovisas av mötesordförande som därefter bekräftar beslutet genom klubbslag.

Röstsedlars giltighet

A.51 §  Om en röstberättigad har lämnat mer än en röstsedel, är röstsedlarna ogiltiga. Om sedlarna har samma innehåll, ska dock en av röstsedlarna betraktas som giltig vid sammanräkningen.

A.52 §  Om röstsedeln bär flera identiska, giltiga beslutsalternativ eller kandidatnamn, ska endast ett av dessa alternativ eller namn ingå vid sammanräkningen.

A.53 §  I samband med beslut i sakfråga betraktas röstsedeln som ogiltig om

• den saknar ett giltigt beslutsalternativ, eller
• den innehåller flera giltiga beslutsalternativ.

Ett enskilt beslutsalternativ på röstsedeln anses obefintligt om

• alternativet är överstruket, eller
• det inte klart framgår vilket alternativ som avses.

A.54 §  I samband med personval betraktas röstsedeln som ogiltig om den

• saknar namn på valbar kandidat, eller
• innehåller flera giltiga kandidatnamn än antalet poster som omröstningen gäller.

Ett enskilt namn på röstsedeln anses obefintligt om

• namnet är överstruket,
• namnet tillhör kandidat som inte är valbar, eller
• det inte klart framgår vem som avses.

Förfarande vid lottning

A.55 §  Om ett beslut ska nås genom lottning, gäller följande förfarande.

Mötets ordförande ska skriva ned på enskilda lottsedlar de beslutsalternativ som lottningen avser. Lottsedlarna ska vara lika till färg, storlek och material.

Mötets justeringspersoner ska kontrollera riktigheten hos lottsedlarna, deras innehåll och hos lottasken i vilken de ska blandas.

Därefter ska mötesordförande vika lottsedlarna och blanda dem i lottasken så att de inte kan särskiljas.

En av rösträknarna ska dra en eller flera av lotterna ur lottasken.

A.56 §  Det beslut som den eller de dragna lottsedlarna uppvisar blir mötets beslut.

A.57 §  Justeringspersonerna ska bekräfta riktigheten hos den eller de dragna lotterna, liksom riktigheten hos den eller de återstående lotterna.

Föreningens stadgar kompletteras av dess styrdokument. Läs mer om dem här.