Utbildningsutskott

20 februari 2017

FREUDs utbildningsutskott

För bästa utbildning och arbetsmiljö på psykologprogrammet vid Uppsala universitet

FREUDs utbildningsutskott består av representanter från respektive termin på psykologprogrammet vid Uppsala universitet. Syftet är att göra våra studentröster hörda för att kunna påverka psykologutbildningen och vår arbetsmiljö på ett demokratiskt och konstruktivt sätt.

Utbildningsutskottets uppdrag och organisation har fastställts av föreningens medlemmar i ett särskilt styrdokument. Detta kan läsas här.

Utskottets arbete leds av FREUDs utbildningsansvarig.

Uppdraget

För att guida utskottets arbete har föreningens medlemmar angivit vad utskottet ska arbeta för:

Utbildningsutskottet ska arbeta för en rättssäker, rättvis, relevant och allsidig psykologutbildning vid Uppsala universitet som har en så hög pedagogisk och akademisk kvalitet som möjligt, givet tillgängliga resurser. [...]

Utskottet ska verka för att skäliga krav ställs på studenterna för att resultera i kompetenta, självständiga och ansvarstagande psykologer.

Utskottet ska därutöver verka för en god fysisk, social och psykisk arbetsmiljö i samarbete med föreningens studerandeskyddsombud (SSO).

För fullständigt styrdokument över utskottets verksamhet, klicka här.

Vill du driva en fråga?

Om du har något särskild fråga som du vill att utskottet ska behandla, kontakta någon av ledamöterna i utskottet direkt (se här bredvid) eller mejla utskottets ordförande på utbildningsutskott@freud.se.

Ange vad saken gäller och på vilket sätt du anser att universitetet handlat felaktigt och hur det påverkar din situation, om det är relevant.

Exempel på frågor som utskottet kan arbeta med är kursers innehåll, förslag till förbättringar i psykologutbildningen, kvalitetsfrågor, frågor om arbetsmiljö, planering, att institutionen följer relevanta regler etc.

För att en fråga ska drivas genom utskottet krävs att den stöds av mer än hälften av utskottets ledamöter.

Specifikt eller brådskande problem? – Kontakta kårens studiebevakare

Observera att utbildningsutskottet inte företräder enskilda studenter i konflikter med institutionen. Här ger istället student­kårens studiebevakare bäst och snabbast hjälp.

Vänd dig också till studentkårens studiebevakare om du har ett brådskande problem.

Utskottets medlemmar

Utbildningsutskottet består av 10 termins­representanter, en från varje termin på psykolog­programmet.

 • Termin 1 (HT19):  –––
 • Termin 2 (VT19):  –––
 • Termin 3 (HT18): Albin Granlöf
 • Termin 4 (VT18): –––
 • Termin 5 (HT17): Sara Wretholm
 • Termin 6 (VT17): –––
 • Termin 7 (HT16): –––
 • Termin 8 (VT16): Sara Wellander
 • Termin 9 (HT15): –––
 • Termin 10 (VT15): –––

FREUDs utbildningsansvarig är utskottets ordförande.

––– = platsen är ledig, sök den gärna!

Så påverkar utskottet psykolog­utbildningen

Läs mer om utskottets arbetsgång vid utbildningspåverkan här.

1. Ett ärende väcks

Ett ärende kommer in till utskottet från en student eller utskottet väcker ett ärende själva. Utskottet avgör om frågan ligger inom dess ansvars­område och om man har re­surser att ta sig an frågan.

2. Inhämtar information

Någon av utskottets ledamöter får i uppdrag att inhämta mer information kring ärendet (genomföra en be­red­ning) – t.ex. doku­mentera vad som skett, granska gällande regelverk, granska kurs­ut­värderingar och kursplaner.

3. Ska ärendet drivas vidare?

Utifrån berednings­underlaget fattar ut­skottet beslut om man ska driva frågan vidare mot universitetet, eller om man av­slutar ärendet.

4. Ärendet drivs mot universitetet

Om utskottet anser att man vill driva ärendet vidare mot universitetet, så sker detta i form av formella skrivelser som universitetet för­väntas besvara skriftligen.

5. Utskottet reagerar på universitetets svar

Är utskottet nöjd med universitetets svar avslutas ärendet, annars författas ytterligare en skrivelse där pro­blemet lyfts fram. Om pro­blemet kvarstår drivs frågan vidare mot till­syns­myndigheten Universitets­kanslers­­äm­betet (UKÄ) eller kåren.

Avbryta arbetsprocessen

Utskottet kan när som helst avbryta ett ärende. Detta kan t.ex. bero på att frågan inte längre är aktuell eller att utskottet saknar resurser.

Termins­representanterna

Utbildningsutskottet består av 10 terminsrepresentanter och en ordförande.

Om terminsrepresentanternas uppdrag

Hur representeras studenterna?

FREUDs styrelse, som är demokratiskt vald av föreningens medlemmar, ansvarar för tillsättningen av terminsrepresentanter.

Representanterna ska genom sitt egna kloka omdöme verka för psykologstudenternas bästa, och hålla de terminstudenter i särskild åtanke som representanten själv ska företräda. Som terminsrepresentant har man alltså inget bundet mandat.

Det står representanten fritt att inhämta åsikter och synpunkter direkt från studentgruppen om situationen tillåter.

Min termin saknar en representant, hur representeras jag då?

Som student kan du alltid vända dig till någon annan ledamot i utskottet med förslag på ärenden som utskottet ska lyfta.

För att verkligen kunna tillföra perspektiv från just din termin behöver dock klassen en egen representant. Kanske du eller någon annan i din klass vill engagera sig?

Vem utser representanterna?

Representanterna utses av FREUDs styrelse efter en öppen ansökningsprocess.

Kontakta styrelsens ledamot med ansvar för utbildningrelaterade frågor för mer information.

Att bli terminsrepresentant

Vem kan bli terminsrepresentant?

Den kan utses till terminsrepresentant i FREUDs utbildningsutskott som uppfyller följande krav:

 • Är medlem i FREUD
 • Är registrerad på psykologprogrammet vid Uppsala universitet
 • Inte har för avsikt att avbryta sina studier vid psykologprogrammet under mandatperioden
 • Själv går den termin på psykologprogrammet som den ska företräda.

Förkunskaper och tidsåtgång

Det krävs inga förkunskaper för att vara med i utskottet. Du lär dig allt på plats. Ordförande kommer ge dig en introduktion till utskottets arbete – och vi hjälps alla åt.

Uppdraget tar ca 6–8 timmar i månaden under höst- och vårtermin. Uppdraget gäller ett år.

Personliga egenskaper

Vi ser att du som terminsrepresentant tycker att studentfrågor är viktiga. Du är noggrann och har en förmåga att se saker och ting ur flera perspektiv för att kunna bilda dig din egen välgrundade uppfattning. Du är också bekväm med att delge andra hur du tänker och resonerar.

Vad arbetet i utskottet ger dig som terminsrepresentant

Arbetet i utbildningsutskottet ger dig möjlighet att konkret kunna påverka psykologutbildningen och bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra engagerade personer som arbetar mot samma mål.

Genom utskottets sammansättning får du möjlighet att träffa studenter från andra terminer och utbyta erfarenheter, se utbildningen i ett längre perspektiv och få ett större sammanhang.

Dessutom ger utskottsarbetet relevanta meriter inför framtida yrkeslivet, genom att utskottet ger

 • insikt i hur en myndighet fungerar och i studenters rättigheter
 • praktisk utbildning i demokrati och mötesteknik, vilket är relevant bl.a. vid myndigheters beslutsfattande och i föreningslivet
 • praktiska administrativa färdigheter, t.ex. kunna göra utredningar (beredningar) inom ett avgränsat område, presentera slutsatser och förslag på beslut genom föredragning respektive genom användandet av ett formellt språk
 • utvecklad argumentations- och analysförmåga.

Osäker? – Testa!

Är du osäker på om utskottet är något för dig? Testa gärna i några veckor och se hur det känns! Skulle du sen se att uppdraget inte passar dig, så går det alltid bra att närsomhelst avsäga sig uppdraget. Upptäcker du att uppdraget passar dig? – Vad kul att du tog chansen!

Och kom ihåg att vi alla hjälps åt i utskottet.

Hur du söker

Skicka din ansökan till utbildningsansvarig@freud.se. Din ansökan ska innehålla

 • ditt för- och efternamn och kontaktuppgifter
 • vilken termin på psykologprogrammet du går, samt
 • eventuella meriter/erfarenheter/personliga egenskaper som du tror kan vara till nytta i utskottets arbete.

Deadline för ansökan presenteras i inlägg på FREUDs Facebook-sida. Sena ansökningar efter deadline behandlas löpande så länge posten ännu inte är tillsatt.