Dokument

Stadgar

En förenings stadgar innehåller föreningens grundläggande regler. Där står bl.a. vad föreningen ska syssla med, hur den ska vara organiserad och hur beslut fattas.

FREUDs stadgar är fastslagna av föreningens medlemmar, och genom att gå med i föreningen står man som medlem också bakom dessa regler.

Mer fylliga motiveringar till införda ändringar i stadgarna kan läsas i de protokoll från medlemsmötet där beslutet om ändring fattades.

Gällande stadgar

Föreningens aktuella, nu gällande stadgar kan läsas här.

Eventuella vilande stadgeändringar (d.v.s. sådana ändringar som ännu inte slutligen antagits av medlemmarna) framgår av protokollet från senaste medlemsmötet.

Upphävda, äldre stadgar

I samma stund som föreningen antagit nya stadgar upphävs de äldre stadgarna. Vi sparar dessa i vårt digitala arkiv.

Dokument

Styr­dokument

Styrdokument kompletterar FREUDs stadgar genom att mer i detalj beskriva hur föreningen ska arbeta. Här ingår bl.a. arbetsrutiner och rollbeskrivningar, liksom policyer och riktlinjer.

Mer fylliga motiveringar till ett visst styrdokuments innehåll kan i vissa fall läsas i protokollet från mötet där dokumentet fastställdes.

Gällande styrdokument

Föreningens gällande styrdokument är samlade här.

Hjälp till att förbättra

Upptäckte du några otydligheter eller felaktigheter i något styrdokument? Kontakta gärna styrelsen med dina åsikter, och bidra på så sätt till föreningens arbete med ständiga förbättringar.

Dokument

Protokoll

Våra protokoll visar vad föreningen beslutat och hur diskussionerna gått i olika frågor. Ett protokoll är inte giltigt förrän det har skrivits under av justeringspersonerna – d.v.s. de som ska intyga att innehållet i protokollet stämmer överens med vad som skedde på mötet.

Äldre protokoll kan finnas i pappersformat i föreningens arkiv.

Medlemsmöten

De beslutande medlemsmötena fungerar som föreningsstämmor och är föreningens högsta beslutande organ. Protokoll från beslutande medlemsmöten finns att läsa här.

Styrelsen

Protokoll från styrelsens möten kan läsas här.

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet skriver protokoll över sina möten. De kan läsas här.