FREUDs
utbildnings­utskott

För bästa utbildning och arbetsmiljö på psykologprogrammet vid Uppsala universitet

Medlemmar i utbildnings­utskottet

I FREUDs utbildnings­utskott finns plats för en representant från varje termin på psykolog­programmet.

Vi söker fler medlemmar – kontakta oss om du är intresserad. Läs mer om uppdraget.

IMG_5711

Sara Jegnell

styrelseledamot med utbildningsansvar

Om utskottet

Uppdraget

FREUDs utbildningsutskott ska arbeta för den bästa utbildningen och arbetsmiljön på psykologprogrammet. Det har föreningens medlemmar bestämt.

Utbildningsutskottet arbetar långsiktigt med principiellt viktiga frågor som angår många studenter. Arbetet sker helt ideellt.

Du kan läsa mer om uppdraget i styrdokumentet ”Instruktioner för utbildningsutskott”.

Rättssäker och relevant utbildning

Utbildningsutskottet arbetar för en rättssäker, rättvis, relevant och allsidig psykologutbildning vid Uppsala universitet.

Hög kvalitet

Psykologutbildningen ska ha en så hög pedagogisk och akademisk kvalitet som möjligt, givet tillgängliga resurser.

Kompetenta och självständiga psykologer

Utskottet ska verka för att skäliga krav ställs på studenterna för att resultera i kompetenta, självständiga och ansvarstagande psykologer.

God arbetsmiljö

Utskottet verkar för en god fysisk, social och psykisk arbetsmiljö vid psykologprogrammet.

Vill du väcka en fråga?​​

Hör av dig till oss!

Om du har någon särskild fråga som du vill att utskottet ska behandla kan du kontakta någon av ledamöterna i utskottet direkt eller mejla oss.

Berätta för oss i en kort beskrivning

 • vad som bekymrar dig,
 • på vilket sätt du tycker att universitetet handlat felaktigt, och
 • hur det påverkar din situation (om det är relevant).

För att en fråga ska drivas genom utskottet krävs att den stöds av mer än hälften av utskottets ledamöter.

Utskottet kan alltid hjälpa dig vidare om vi tror att du får snabbare eller bättre hjälp någon annanstans.

Arbetetsgången

Så arbetar vi

Uppsala universitet är en svensk myndighet. Utbildningsutskottets tar fasta på detta i sin egen arbetsgång när det gäller att lyfta frågor till universitetet.

I utskottets arbetsgången beskrivs tillvägagångssättet mer i detalj. Där redogörs bland annat för den juridiska grunden till det valda arbetssättet.

Utskottet kan närsomhelst avbryta ett påbörjat ärende av t.ex. resursbrist.

Arbetsgången har tagits fram i samråd med förvaltningsjurister.

Ett ärende väcks

Ett ärende väcks av en student eller av utskottet själva.
Utskottet kan ta sig an frågan om den faller inom utskottets uppdrag och det finns tillräckliga resurser.

Information inhämtas

En ledamot får i uppdrag att bereda ärendet, d.v.s. inhämta information. Till exempel kan ledamoten granska gällande regelverk eller inhämta synpunkter från studenter eller universitetet. Beredningen utmynnar i ett beslutsunderlag.

Ska ärendet drivas vidare?

Utbildningsutskottet tar ställning till informationen som inhämtats och avgör om frågan ska drivas vidare mot universitetet eller ej. Om frågan inte längre är relevant kan utskottet avsluta ärendet.

Ärendet drivs mot universitetet

Utskottet författar en skrivelse (ett formellt skriftligt meddelande) till universitetet där utskottet beskriver den information som inhämtats och vad utskottets begär att universitetet ska vidta för åtgärder. Som myndighet ska universitetet utreda frågan och komma med ett svar. Universitetet kan involvera utskottet i sin egen informationsinhämtning och ställa följdfrågor.

Följer upp på universitetets svar

Utskottet följer upp universitetets svar. Är frågan avklarad avslutar utskottet ärendet. Kvarstår problemet – t.ex. att myndigheten fortsätter bryta mot ett regelverk – även efter ytterligare kontakt med universitetet, kontaktas tillsynsmyndigheten Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att få saken utredd av utomstående. Även kåren kan kopplas in om det inte gäller regelbrott.

Utbildningspåverkan

Andra sätt att påverka som student

Förutom genom FREUDs utbildningsutskott så finns andra sätt för dig som student att påverka din utbildning och arbetsmiljö.

Vi i utbildningsutskottet fungerar gärna som bollplank.

Gör kursvärderingarna

Genom att i slutet av varje kurs utvärdera vad du tyckte fungerar bra och mindre bra med en kurs hjälper du till att bidra till kursernas utveckling.

Bli studentrepresentant

Som studentrepresentant genom studentkåren bidrar du med studentperspektiv i universitetets beslut.

På institutionen för psykologi finns studentrepresentanter i

 • programrådet – som är med att utveckla psykologutbildningen
 • grundutbildningsnämnden – som bl.a. förbereder innehållet i kursplaner
 • institutionsstyrelsen – som bl.a. beslutar om kursplaner, anställningar och ekonomi.

Man kan också vara studentrepresentant centralt vid Uppsala universitet och arbeta med frågor som rör hela universitet.

Bli studerandeskyddsombud

Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är viktig för studenterna. Som FREUDs studerandeskyddsombud är du delaktig i universitetets arbetsmiljöarbete och får en utbildning i arbetsmiljöfrågor. Kontakta FREUD direkt om du är intresserad.

Gå på programmöten

Institutionens programmöten fungerar som ett diskussionsforum mellan universitetet och studenterna. Det finns en till två representanter från varje klass på psykologprogrammet. Kontakta Uppsala studentkår om du är intresserad.

Kontakta universitetet direkt

Du har alltid rätt att själv kontakta universitetet om du upplever att något är fel. Du kan t.ex. skriva direkt till registrator@uu.se och framföra din åsikt.

Vad vi gör och vad vi gjort

Exempel på vårt arbete

Utbildningsutskottet arbetar och har arbetat med en rad frågor som påverkar vår situation som studenter.

Här bredvid ser du exempel på sådant vi arbetat med.

Färre än varannan kurs utvärderas

Utskottet har kritiserat universitetet på att vissa terminer har färre än varannan (!) kurs utvärderas på psykologprogrammet.

Obligatoriskt deltagande i forskningsstudier

Tidigare var det ett obligatoriskt kursmoment att delta i forskningsstudier. Detta bryter mot den forskningsetiska principen om frivilligt deltagande. Utskottet påverkade så att studenterna nu kan välja ett annat likvärdigt momentalternativ som inte innebär deltagande, i enlighet med APAs etiska riktlinjer.

Avklarade poäng rapporteras inte till CSN

Flera kurser är upplagda på ett sådant sätt att studenternas avklarade kursmoment inte dokumenteras och deras poäng inte rapporteras till CSN förrän alla moment är avklarade. Detta påverkar bl.a. studenternas tillgång till studiemedel och studentbostäder.

Utskottet anmälde universitetet till tillsynsmyndigheten UKÄ.

Studenter nekas rätten till omexamination

På vissa kurser på psykologprogrammet hänvisas studenterna till nästa termin för att kunna göra omexamination. Detta bryter mot studenternas arbetsvillkor och gör att studenter går sjuka till obligatoriska moment för att inte missa. Utskottet har inlett ett ärende mot universitetet.

Brister i Professionell utveckling

Utbildningsutskottet har bidragit till att numera ingår momenten i Professionell utveckling som uttryckliga kursmål i kursplanerna. Innan examinerades studenterna på kursmål som inte fanns.

Vi fortsätter att bevaka innehållet i den professionella utvecklingen.

uppdraget som terminsrepresentant

Represen­tanterna ska genom sitt egna kloka omdöme verka för psykolog­­studenternas bästa.

Så representeras studenterna

Utbildningsutskottet är demokratiskt förankrat hos medlemmarna. Medlemmarna bestämmer vad utskottet ska arbeta med och utser FREUDs styrelse. Styrelsen i sin tur ansvarar för tillsättningen av terminsrepresentanter.

Representanterna ska genom sitt egna kloka omdöme verka för psykologstudenternas bästa – och  håller de egna terminsstudenterna i särskild åtanke. Som terminsrepresentant har man alltså inget bundet mandat.

Sök till utskottet! Du behövs för att på­verka din ut­bildning.

Vem kan bli terminsrepresentant?

Den kan utses till terminsrepresentant i FREUDs utbildningsutskott som uppfyller följande krav:

 • Är medlem i FREUD
 • Är registrerad på psykologprogrammet vid Uppsala universitet
 • Inte har för avsikt att avbryta sina studier vid psykologprogrammet under mandatperioden
 • Själv går den termin på psykologprogrammet som den ska företräda.

Förkunskaper och tidsåtgång

Det krävs inga förkunskaper för att vara med i utskottet. Du lär dig allt på plats. Ordförande kommer ge dig en introduktion till utskottets arbete – och vi hjälps alla åt.

Uppdraget tar ca 6–8 timmar i månaden under höst- och vårtermin. Uppdraget gäller ett år.

Personliga egenskaper

Vi ser att du som terminsrepresentant tycker att studentfrågor är viktiga. Du är noggrann och har en förmåga att se saker och ting ur flera perspektiv för att kunna bilda dig din egen välgrundade uppfattning. Du är också bekväm med att delge andra hur du tänker och resonerar.

Vad arbetet i utskottet ger dig som terminsrepresentant

Arbetet i utbildningsutskottet ger dig möjlighet att konkret kunna påverka psykologutbildningen. Du får också möjlighet att bidra till konstruktiva lösningar tillsammans med andra engagerade personer som arbetar mot samma mål.

Genom utskottets sammansättning får du möjlighet att träffa studenter från andra terminer. Du får utbyta erfarenheter, se utbildningen i ett längre perspektiv och få ett större sammanhang.

Som utskottsledamot har du också förköp till FREUDs evenemang.

Dessutom ger utskottsarbetet relevanta meriter inför framtida yrkeslivet, genom att utskottet ger

 • insikt i hur en myndighet fungerar och insikter i studenters och andra medborgares rättigheter
 • praktisk utbildning i juridisk problemlösning, demokrati och mötesteknik. Detta är relevant bl.a. vid myndigheters beslutsfattande och i föreningslivet.
 • praktiska administrativa färdigheter, t.ex. kunna göra utredningar (beredningar) inom ett avgränsat område, presentera slutsatser och förslag på beslut genom föredragning respektive genom användandet av ett formellt språk
 • utvecklad argumentations- och analysförmåga.

Osäker om det passar dig? – Testa!

Är du osäker på om utskottet är något för dig? Testa gärna i några veckor och se hur det känns! Skulle du sen se att uppdraget inte passar dig, så går det alltid bra att närsomhelst avsäga sig uppdraget. Upptäcker du att uppdraget passar dig? – Vad kul att du tog chansen!

Och kom ihåg att vi alla hjälps åt i utskottet.

Hur du söker

Skicka din ansökan till utbildningsansvarig@freud.se. Din ansökan ska innehålla

 • ditt för- och efternamn och kontaktuppgifter
 • vilken termin på psykologprogrammet du går, samt
 • eventuella meriter/erfarenheter/personliga egenskaper som du tror kan vara till nytta i utskottets arbete.

Deadline för ansökan presenteras i inlägg på FREUDs Facebook-sida. Sena ansökningar efter deadline behandlas löpande så länge posten ännu inte är tillsatt.